Logo Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland

Stichting BNL is per 1 januari 2015 ontbonden en de taken zijn overgegaan naar de Koninklijke Bibliotheek (KB). De informatie die u zoekt, is vanaf 24 april 2015 beschikbaar via www.kb.nl/ob. Deze site wordt uitgefaseerd.


De Bibliotheek op school

Het bibliotheekwerk ten aanzien van scholen verandert ingrijpend. Zo is er een steeds intensievere samenwerking tussen bibliotheken en onderwijs.

Onder de noemer 'de Bibliotheek op school' werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Wist u dat veel kleuters bij aanvang van de basisschool een achterstand hebben van 2.000 woorden? Dat bij het verlaten van de basisschool 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van 2,5 jaar? En dat Nederland 1,5 miljoen laaggeletterden telt? Van de 15-jarigen is bijvoorbeeld 15% laaggeletterd. Het bestrijden van problemen op het gebied van taal staat hoog op de politieke agenda. Maar noch de gemeente, noch kinderopvang, noch de scholen kunnen dit probleem individueel oppakken. De bibliotheek is gelukkig steeds vaker een partner in dit netwerk.

Het belang van lezen

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.

Om onderwijs en overheid te ondersteunen bij bovengenoemde problematiek, introduceert de Bibliotheek een nieuwe landelijke aanpak: de Bibliotheek op school.

De Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid:

 

De Bibliotheek op school maakt deel uit van een doorgaande leeslijn. BoekStart vormt het begin van deze beleidslijn en de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs het sluitstuk. De Bibliotheek op school is ontwikkeld door Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken i.s.m. Bibliotheek.nl en de Stichting Samenwerkende Provinciale serviceorganisaties Nederland (SPN), is onderdeel van het programma Kunst van Lezen en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en de SPN.